Международно научно списание за световния елит “E&M smart education” ISSN: 2603-3887
Главен Редактор: академик, професор GrandPhD Асен Богданов.
Издава: Обществена Академия за Наука, Образование, Култура СНЦ
Адрес на издателството: пл. Славейков №11, ет 4, София 1000, България
тел: +359888 605 493; e-mail: oanok.bulgaria@gmail.com

Съдържание, No 2-3, 2012

Изпреварващо иновативно образование за устойчив свят,
Акад., проф. Grand Ph.D. Асeн Богданов
4
Proactive innovative education for a sustainable world,
Acad., prof., Grand Ph.D. Assen Bogdanov
5
Съвременното образование - изпреварваш фактор за устойчиво развитие 6
Актуальнме проблеми изучения информацни к системе опережающего образования,
проф. Колин Константинович
9
Становление опережающею образования 31
Научно-практическа конференция на тема: "Изпреварващо иновационно образование
за устойчив свят", дин Янка Крумова Таксва
48
Ноосферен завой в образованието, Акад., проф. Grand Ph.D. Асен Богданов 68
Педагогическа футурология и перспективи за иновационно развитие на обучението
в началните класове, доц. д-р Лидия Цветанова-Чурукова
73
Развитие мьпнления v младших школьников в пронессе использования
логических операции, Баранов С. П
86
Пол и художествен bin подход к эстетическому развитию младших школьников,
Очинникова А. Ж
92
Modern physiologic and patogcnetic problems in metabolic syndrome,
T. Trocv, Milanova H
100
Новая книга по информационной культурологии 105
New kinds of smart & how the science of learnable intelligence is changing education 106
7 kinds of smart: Identifying and developing your multiple intelligencesq revised and updated
with information on 2 new kinds of smart
107
Getting smart 108
The good school: How smart parents get their kids the education they deserve 109
Being Smart about Gifted Education: A Guide-book for Educators and Parents 110