Международно научно списание за световния елит “E&M smart education” ISSN: 2603-3887
Главен Редактор: академик, професор GrandPhD Асен Богданов.
Издава: Обществена Академия за Наука, Образование, Култура СНЦ
Адрес на издателството: пл. Славейков №11, ет 4, София 1000, България
тел: +359888 605 493; e-mail: oanok.bulgaria@gmail.com

СЪДЪРЖАНИЕ No 1, 2019

уводна статия
Род и родина! - акад. Асен Богданов
4-9
интелигентна сигурност
Иновативното образование днес – залог за сигурност в бъдещето – част 4
акад. Наско Рафаилов
10-18
интелигентна икономика
Възраждането на икономиката ни – императив за единението и съхраняването на българската духовност и държавност
проф. д-р на ик. науки Димитър М. Иванов
19-34
При дълго стоене на държавното кормило всичко наоколо изглежда розово
проф. Иван Ангелов, член-кор. на БАН
35-48
Методология
Формиране на умения за ефективна междуличностна комуникация в учениците чрез работа в екип
д-р инж. Мая Ангелова Стоева
49-54
Система на критериите и индикаторите за измерване за измерване на способността за решение на математични проблемни ситуации на студенти в началните класове
Валентина Иванова Чилева, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
55-60
Тестът – форма за констатиране уменията на учениците в IV клас за четене с разбиране
Ива Стаменова, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
61-70
Организация познавательной деятельности бакалавров в процессе использования информативных технологий
Овчинникова А. Ж., д. п. н., профессор, Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк
71-81
Използване на елементи на теорията на вероятността в образованието на учителите на математика в началните класове
Валентина Иванова Чилева, Доктор по ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
82-88
Образователна политика
Культура в современном мире: новые проблемы, вызовы и приоритеты
академик РАН Колин, Константин Константинович
89-120
Самочувствието на българина идва със знанието България вчера, днес и утре
акад. Асен Богданов
121-127
Формирование мировоззрения у будущих педагогов на основе изучения взаимосвязей региональных и национальных культур
В.В. Абрамова Доцент кафедры дошкольного и начального образования ИпиО ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского» Россия, г. Липецк
128-134
Дискусионен клуб
Отвореното писмо на ОАНОК и петнадесет неправителствени организации до президента, министър председателя и председателя на народното събрание, медиите и българската общественост
135-137
Коментар на д-р по право Тодор Предов – член на ОАНОК
138
Национален съвет на Отечествения съюз
139
КАМАРА НА СЪЗДАТЕЛИ НА ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ
140-141
Фондация АРМИ
142
АИР
143
КЛУБ «ВОЕННИ МОРЯЦИ» към «Съюз на Офицерите и Сержантите от Запаса и Резерва»
144-145
НСБО
146
НАС
147
Съвременна научна представа за вълново-полевата форма но човешкият организъм. Триединството на човека (тяло-душа-дух). Основни понятия за квантовото лечение според древно-индийското учение Аюрведа
проф. Връбка Орбецова
148-167
ИНОВАТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Олга Корчева
168-171
„КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“ – една благородна инициатива на Лазар Радков
Олга Корчева
172