ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО СПИСАНИЕТО
“E&M SMART EDUCATION”

Списанието ще отговори на потребностите на световния интелектуален елит. То ще отразява световните тенденции за развитие на образование, което е иновативно, изпреварващо изискванията на устойчивото развитие на природата, обществото, икономиката с хоризонт до края на настоящия век и с насоки прехода от 2000 към 3000 години.
В годините предшестващи настоящата настъпи взирвообразно развитие на информационната наука която разширява и утвърждава информационната сфера в обществото и икономиката.

Всеки ден върху хората в настояще време се изсипват интензивни потоци информация. Тенденцията е те да се увеличават. При това възникна нова глобална социална проблема - информационното неравенство на хора, региони, държави по отношение на информационната среда в живота на човека. Разкриват се все по-големи възможности не само за информационни комуникации не само за развитието на човека, а и за решаването на много професионални, икономически, културологически и лични проблеми и реално да ги решават тези, които могат да придобиват повече знания и умения да се ориентират в новото информационно пространство.

Практически всичките тези аспекти в упоменатите противоречия най-тясно са свързани с равнището на образованието и възпитанието. Възниква и се развива нова философия на образованието. Фундаментализацията на образованието осъществява все по-голямата му интеграция с фундаменталната наука. Възникна все по-голяма обвързаност на естествонаучните и хуманитарни знания с ориентацията към бъдещето. Възниква необходимост от реализация на изпреварващо образование. Осъществява се глобализация и иновационна ориентация на системното образованието.

Статиите и други материали в списанието са предназначени да изпреварват потребностите на устойчивото развитие в природата, обществото, икономиката. Целта е да се използват възможностите, които предоставя новата фундаментална наука информатиката за системни иновации, да подобряват качеството на образованието. А именно, когато го направят масово, но индивидуално, с помощта на информационно комуникационните технологии, при това с участието на по-широк кръг автори от различни краища на света.

По същество се извършва преход от традиционното през електронното към интелигентното образование. И то вече създава интелигентен дом, интелигентна икономика, интелигентна администрация, интелигентна международна, вътрешна, а и на отделния човек лична сигурност. Този преход се осъществява от интелектуалния елит. А той обединява учени, учители - осъществяващи образованието на всички хора през целия им живот, културни творци.

Списанието ще бъде полезен съветник и на държавници, политици, общественици. То се списва на български, руски и английски език, т.е. има автори с голям обем информация - знания и умения, личности от световното образователно пространство и единния световен пазар на труда.

Списанието насърчава авторите да създават качествен и широкообхватен научен продукт. Да отговорят на потребностите на индивидите, общностите и държавите. Списанието ще рецензира и ще приема авторски материали и с публицистичен характер, с въздействаща емоционално литература, с научна критика. Дискусионния форум покрива широк спектър от авторски нагласи и авторски професионални принадлежности от сферата на образованието, обучението, науката, културата.

Тук привеждаме информация за спонсориращата организация - Обществена Академия за Наука, Образование, Култура, България; физически лица, членове на редколегията:
  • акад. проф .д. на филос. и ик. н. Асен Богданов - Председател на ОАНОК, гл. редактор
  • акад. д. на ик. н. Динко Динков, проф. в УНСС, член на държавна комисия по акредитацията на учебните заведения - България
  • акад. проф. д. на т.н. Стефан Воденичаров, директор на институт на БАН
  • акад. ген.майор (о.р.) Наско Рафаилов - преподавател по фирмена сигурност в Икономически университет-гр.Варна
  • акад. проф. д на т.н. Майкъл Бахмутски, Председател на международна Академия за наука, образование, индустрия изкуство, Ректор на Пененсула университет, Калифорния, САЩ
  • акад. проф. д. на т.н. Константин Колин, Русия

В раздела на сайта на списанието „Редакционна колегия“ ще видите състава на международната редакционна колегия с Главен Редактор академик, професор GrandPhD Асен Богданов.

Издателско каре
Международно научно списание за световния елит “E&M smart education”
ISSN: 2603-3887
Главен Редактор: академик, професор GrandPhD Асен Богданов.
Издава: Обществена Академия за Наука, Образование, Култура СНЦ
Адрес на издателството: пл. Славейков №11, ет 4, София 1000, България
тел: +359888 605 493; ел поща: oanok.bulgaria@gmail.com

Образование за бъдещите потребности на образоващия се

ОАНОК - Обществена Академия за Наука, Образование, Култура